Κατηγορίες
Νέα

Νομοθεσία – Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας ,  προβάλλει ως κύρια προτεραιότητα του την άρτια και ποιοτική κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών.

Στο πλαίσιο αυτό ,  και κυρίως στο τομέα της πρόληψης και  αντιμετώπισης των  κινδύνων που ελλοχεύουν από την οδική  μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων , το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων,  με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θεσμοθετεί διαχρονικά αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές, που εναρμονίζονται πλήρως με τις ρυθμίσεις της συμφωνίας ADR.

Ιδιαίτερη έμφαση και μέριμνα προς την επίτευξη του σκοπού αυτού δίδεται όχι μόνο στη φύση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις προϋποθέσεις μεταφοράς  τους (συσκευασία,  φόρτωση,  πλήρωση  –  εκφόρτωση )  αλλά κυρίως στο έμψυχο υλικό ,  στο προσωπικό,  που απασχολείται  με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ,  στις ιδιοκτησίες  και τέλος,  και όχι ήσσονος σημασίας ,  στο ίδιο το περιβάλλον .

Κύριο λοιπόν ζητούμενο και βασική  επιδίωξη του Υπουργείο  μας , στο πλαίσιο της προαγωγής της  οδικής ασφάλειας, είναι η  βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των επαγγελματιών οδηγών και κυρίως αυτών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Δείτε τη συνέχεια εδώ